19-ാ മത് വല്ലാർപാടം മരിയൻ തീർഥാടനം

ജീവിതത്തിലെ വെല്ലുവിളികളും…
September 15, 2023/by Fr. Dinoy

ക്ലീൻ കൊച്ചി

വരാപ്പുഴ അതിരൂപത കുടുംബ…
September 5, 2023/by Fr. Dinoy

ഗ്രാൻഡ്‌പേരെന്റ്സ് ഡേ സെലിബ്രേഷൻ

വരാപ്പുഴ അതിരൂപത ആചരിക്കുന്ന…
August 30, 2023/by Fr. Dinoy

ഇടയനോടൊപ്പം (KLCA)

ദൈവം നൽകിയ അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്…
August 25, 2023/by Fr. Dinoy

സിംഫോണിയ 2023

ജീവിതത്തിൻറെ എല്ലാ കാലത്തും…
August 14, 2023/by Fr. Dinoy

സന്യസ്ത സംഗമം 

വരാപ്പുഴ അതിരൂപതയുടെ കുടുംബ…
August 10, 2023/by Fr. Dinoy

ദൈവദാസൻ മോൺ. ഇമ്മാനുവൽ ലോപ്പസ്

നാമകരണനടപടികൾക്ക് തുടക്കമായി2023…
July 20, 2023/by Fr. Dinoy

Winners Meet 2023

വരാപ്പുഴ അതിരൂപതയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ…
July 17, 2023/by Fr. Dinoy

ഇലുമിനൈറ്റ് 2023

വരാപ്പുഴ അതിരൂപത യുവജന…
July 4, 2023/by Fr. Dinoy

വൈപ്പിൻ വികസന സെമിനാർ

വൈപ്പിൻ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ…
June 19, 2023/by Fr. Dinoy

കൺസർവേഷൻ ലാബ് ഉത്‌ഘാടനം ചെയ്തു

ചരിത്ര രേഖകളുടെ സംരക്ഷണവും…
June 19, 2023/by Fr. Dinoy
Load more
error: Content is protected!