സുഭിക്ഷ കേരളം സുരക്ഷ Padhathi

[av_tab_container initial=’1′ position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ alb_description=” id=” custom_class=” av_uid=’av-kcaow8f3′]
[av_tab title=’Agriculture’ icon_select=’yes’ icon=’ue8b8′ font=’entypo-fontello’ custom_id=” av_uid=’av-94fvh6′][/av_tab]
[av_tab title=’Fisheries’ icon_select=’yes’ icon=’ue8b9′ font=’entypo-fontello’ custom_id=” av_uid=’av-87qyne’][/av_tab]
[av_tab title=’Livestock’ icon_select=’yes’ icon=’ue8eb’ font=’entypo-fontello’ custom_id=” av_uid=’av-6eq7oa’]
Tab Content goes here
[/av_tab]
[av_tab title=’Micro-scale and Small-scale Industries’ icon_select=’yes’ icon=’ue856′ font=’entypo-fontello’ custom_id=” av_uid=’av-3wvwhm’]
Tab Content goes here
[/av_tab]
[/av_tab_container]

[av_tab_section initial=’1′ tab_pos=’av-tab-above-content’ content_height=” tab_padding=’default’ padding=’default’ transition=’av-tab-no-transition’ av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” id=” custom_class=” aria_label=” av_element_hidden_in_editor=’0′ av_admin_tab_active=’2′ av_uid=’av-2bexgq’]
[av_tab_sub_section tab_title=’Agriculture’ icon_select=’icon_top’ icon=’ue8b8′ font=’entypo-fontello’ tab_image=” tab_image_style=” vertical_align=’middle’ color=” background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ custom_class=” av_uid=’av-kcaoy30l’]

[/av_tab_sub_section][av_tab_sub_section tab_title=’Fisheries’ icon_select=’icon_top’ icon=’ue8b9′ font=’entypo-fontello’ tab_image=” tab_image_style=” vertical_align=’middle’ color=” background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ custom_class=” av_uid=’av-kcapmvma’]

[/av_tab_sub_section][av_tab_sub_section tab_title=’Livestock’ icon_select=’icon_top’ icon=’ue8eb’ font=’entypo-fontello’ tab_image=” tab_image_style=” vertical_align=’middle’ color=” background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ custom_class=” av_uid=’av-kcapo2c1′]

[/av_tab_sub_section][av_tab_sub_section tab_title=’Micro and Small-scale Industries’ icon_select=’icon_top’ icon=’ue856′ font=’entypo-fontello’ tab_image=” tab_image_style=” vertical_align=’middle’ color=” background_color=” src=” attachment=” attachment_size=” background_attachment=’scroll’ background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ custom_class=” av_uid=’av-kcappe77′]

[/av_tab_sub_section]
[/av_tab_section]

[av_one_fifth first min_height=” vertical_alignment=” space=” row_boxshadow=” row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ custom_margin=” margin=’0px’ mobile_breaking=” border=” border_color=” radius=’0px’ padding=’0px’ column_boxshadow=” column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ highlight=” highlight_size=” animation=” link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” mobile_display=” id=” custom_class=” aria_label=” av_uid=’av-8qs6uy’]

[av_image src=’https://verapoly.in/wp-content/uploads/2020/08/fishpond-300×225.jpeg’ attachment=’4831′ attachment_size=’medium’ copyright=” caption=” styling=” align=’center’ font_size=” overlay_opacity=’0.4′ overlay_color=’#000000′ overlay_text_color=’#ffffff’ animation=’no-animation’ hover=” appearance=” link=” target=” id=” custom_class=” av_element_hidden_in_editor=’0′ av_uid=’av-88dgu2′ admin_preview_bg=”][/av_image]

[av_textblock size=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” font_color=” color=” id=” custom_class=” av_uid=’av-5caguy’ admin_preview_bg=”]
Kadavanthara, Fish Farm Model Bio-flock
[/av_textblock]

[/av_one_fifth][av_one_fifth min_height=” vertical_alignment=” space=” row_boxshadow=” row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ custom_margin=” margin=’0px’ mobile_breaking=” border=” border_color=” radius=’0px’ padding=’0px’ column_boxshadow=” column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ highlight=” highlight_size=” animation=” link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” mobile_display=” id=” custom_class=” aria_label=” av_uid=’av-3x8z62′]
[av_video src=’https://youtu.be/kRhREu6s93c’ mobile_image=” attachment=” attachment_size=” format=’16-9′ width=’16’ height=’9′ conditional_play=” id=” custom_class=” av_uid=’av-kefxdy4w’]

[av_textblock size=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” font_color=” color=” id=” custom_class=” av_uid=’av-kefxfsnz’ admin_preview_bg=”]

Thilappiya Fish Fooding

[/av_textblock]
[/av_one_fifth]

[av_one_fifth min_height=” vertical_alignment=” space=” row_boxshadow=” row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ custom_margin=” margin=’0px’ mobile_breaking=” border=” border_color=” radius=’0px’ padding=’0px’ column_boxshadow=” column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ highlight=” highlight_size=” animation=” link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” mobile_display=” id=” custom_class=” aria_label=” av_uid=’av-24kvfu’]
[av_video src=’https://youtu.be/Y8h96oZeOm8′ mobile_image=” attachment=” attachment_size=” format=’16-9′ width=’16’ height=’9′ conditional_play=” id=” custom_class=” av_uid=’av-kefxdy4w’]

[av_textblock size=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” font_color=” color=” id=” custom_class=” av_uid=’av-kefxfsnz’ admin_preview_bg=”]

Experience of Farmers

[/av_textblock]
[/av_one_fifth]