പരി. മാതാവിന്റെ വിമലഹൃദയ പ്രതിഷ്ഠ ജപം

പരി. മാതാവിന്റെ വിമലഹൃദയ പ്രതിഷ്ഠ ജപം (33 days) ആരംഭിക്കേണ്ടത് ഈ ജൂലൈ 13 ന് ആണല്ലോ. സ്വർഗ്ഗ ആരോപണ തിരുനാൾ ആയ ആഗസ്ത് 15 ന് പൂർത്തിയാകും.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *